sâmbătă, 8 octombrie 2016 0 comentarii

Concurs de ocupare a 3 posturi de OFITER EDUCATOR- Penitenciarul Barcea Mare

OFIŢER (EDUCATOR)

Cerinţe specifice:

I. Studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă emise de instituţii acreditate de Ministerul Educaţiei;
II. Curs „Formare de formatori” / „Training of Trainers” – T.O.T. sau dovadă absolvire „Modul Psihopedagogic” – atestat de Ministerul Educaţiei Naţionale;
III. Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională: certificat de competenţă lingvistică eliberat de instituţii recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale - nivel minimum B1, conform Cadrului de referinţă european;
IV. Cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (vor fi verificate prin probă practică eliminatorie);
Bibliografie și tematică:
Legislaţie generală
1. Legea nr. 76 / 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă - CAP. 5 Măsuri pentru stimularea ocupării forţei de muncă, secţiunea a 2-a Creşterea şanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, punctele: 1,2,3
2. Legea nr. 1 /2011 - Legea educaţiei naţionale, titlul I – integral, titlu II, cap. I - integral, cap.2 - cu excepţia: secţiunea 9 (art.34 - 41), secţiunea 10 (art.42 - 43), secţiunea 12 (art.45 - 47*7), secţiunea 14 (art.57), secţiunea15 (art.58), secţiunea 17(art.60) şi capitolul III - integral.
Legislaţie specifică
1. Legea 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia naţională a Penitenciarelor, cu modificările şi completările ulterioare - integral;
2. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului deontologic al personalului din sistemul administraţiei penitenciare - integral;
3. Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal - integral;
4. Hotărârea nr. 157/2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare: Capitolul VII - Activităţile educative de asistenţă psihologică şi asistenţă socială instruire şcolară, învăţământ universitar şi formare profesională a deţinuţilor;
5. Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2199/C/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de organizare şi desfăşurare a activităţilor educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenţă socială din penitenciare, (în actuala formă - Titlul I, Titlul II, Titlul III, Titlul V, Titlul VI).
Literatură de specialitate
1. Manual de consiliere – „Învaţă ce spui ca să ajuţi!” – Richard Nelson – Jones, Editura Trei, 2014, Partea I (pag.11- 63);
2. Pedagogie, Cucoş Constantin, Editura Polirom, 2002, Partea I, cap. 2 (pag.39 -58);
3. Ghid de bune practici al educatorului care lucrează în sistemul penitenciar, Colectiv Administraţia Naţională a Penitenciarelor: Petrescu & colab (2010), Capitolul II „Proiectarea activităţii şi organizarea grupului”, pag. 17 – 31, Capitolul III, pag. 32 – 54, Capitolul V, Evaluarea activităţii, pag. 67 – 83.

Probele de concurs:

a) interviul psihoprofesional;
b) proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului (se va desfăşura conform Metodologiei aprobate prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 627 din 30 decembrie 2010 – Anexa 11, nivel I, are caracter eliminatoriu, se evaluează cu "admis"/"respins" iar rezultatele nu pot fi contestate);
c) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor teoretice.

 
;